Dostępność

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Przedszkola nr 155 w Poznaniu

Przedszkole nr 155 „Polanie” w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Przedszkola nr 155 w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Tekst alternatywy nie jest powiązany z grafiką
 • Niektóre grafiki nie posiadają alternatywnego tekstu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Ratajczak.
 • E-mail: sekretariat@przedszkole155.pl
 • Telefon: 61 823 31 31

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 155 w Poznaniu
 • Adres: os. Winiary 2
  60-665 Poznań
 • E-mail: sekretariat@przedszkole155.pl
 • Telefon: 61 823 31 31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Przed wejściem do budynku nie znajdują się schody.
2. Budynek jest piętrowy. Schody i korytarze nie posiadają specjalnych rozwiązań architektonicznych.
3. Budynek nie posiada specjalnych rozwiązań technicznych ułatwiających dostęp lub poruszanie się w nim.
4. Przed budynkiem znajdują sie miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
5. Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
6. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.