Misja i wizja przedszkola

WIZJA

„Inność nie może oznaczać niemożliwości uczestnictwa w życiu grupy społecznej. Przedszkole XXI wieku to przedszkole dla wszystkich, w którym nic na siłę, nic wbrew woli wychowanka, lecz razem z nim i dla niego”

Praca naszego przedszkola jest ukierunkowana na rozwój dziecka w jego własnym tempie. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Stosowanie metod, form i środków dydaktycznych rozbudza zainteresowania i wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie. Poprzez wspólną zabawę i zajęcia integracyjne nasi podopieczni uczą się szacunku do drugiego człowieka bez względu na jego wygląd, zachowanie i szeroko rozumianą sprawność.

MISJA

Nadrzędną wartością jaką kieruje się nasze przedszkole jest integracja dzieci zdrowych i dzieci z niepełnosprawnością. Chcemy nauczyć naszych podopiecznych wrażliwości na potrzeby innych, wesprzeć rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez wielokierunkowe działania dydaktyczne i wychowawcze.