Integracja

Przedszkole posiada 2 oddziały integracyjne. Każdy z nich może liczyć do 20 dzieci. W grupach razem z dziećmi pełnosprawnymi (do 15 dzieci w grupie) przebywają dzieci z określoną niepełnosprawnością (od 3-5 dzieci w grupie).

Z uwagi na zatrudnionych specjalistów do przedszkola przyjmujemy dzieci:

z dysfunkcją narządu ruchu w normie intelektualnej

z niepełnosprawnością sprzężoną w normie intelektualnej

Co daje dzieciom integracja?

Integracja w naszym przedszkolu to wspólne bycie razem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, wesołych i smutnych, dzieci o różnych możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu.

Integracja:

przynosi obustronne korzyści;
przełamuje wszelkie bariery dzielące jednych od drugich;
uczy w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości, wyrozumiałości, serdeczności;
chroni przed izolacją;
rozwija każde dziecko we wszystkich sferach: poznawczej, społecznej emocjonalnej, fizycznej i duchowej;
uczy wzajemnej akceptacji w oparciu o życzliwe odnoszenie się innych;
umożliwia odkrywanie swoich zainteresowań i predyspozycji;
powoduje wzrost motywacji do działania, nauki oraz dorównania innym;
uczy radości z dawania;
rozbudza świadomość tego, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć mają różne możliwości;
ułatwia budowanie obrazu własnej osoby;
daje możliwość zabawy i nauki z kolegą, który pracuje wolniej i słabiej;
wzbogaca wiedzę o różnych schorzeniach i sposobach postępowania z nimi;
pozwala zdobywać doświadczenie, że w szkole liczy się nie tylko wiedza, ale i serce;
łagodzi obyczaje (dzieci są mniej agresywne), obserwuje się więcej cierpliwości, taktu i kultury osobistej;
uczy mądrze sobie nawzajem pomagać, bez wyręczania się;
powoduje szersze spojrzenie na świat, większą wrażliwość na drugiego człowieka;
rodzi wiarę we własne siły, pomaga przełamywać bariery nieśmiałości;
powoduje czynne uczestnictwo w życiu klasy (dzieci są jej gospodarzami);
pomaga pozbywać się egoizmu, uczyć się rozumieć innych;
umożliwia przyswajanie pozytywnych form zachowań (następuje szybszy rozwój mowy);
rozwija samodzielność;
powoduje zanik niezdrowej rywalizacji na rzecz zgodnego współdziałania