Zadania i cele koncepcji pracy

Kierunki działania na lata 2015/2017

Temat  zadania  :
„Budzenie u dzieci miłości do ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej.”

OPIS EWALUACJI KONCEPCJI PRACY NA LATA 2015-2017
Bieżące obserwowanie realizacji zadań:
1. Ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych zadań zgodnie z harmonogramem.
2. Doskonalenie realizowanego programu( wprowadzenie zmian).

Po zakończeniu każdego roku realizacji programu:
1. Sprawdzenie, które cele zostały osiągnięte.
2. Ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację programu.
3. Zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania.

Po zakończeniu realizacji całego programu – 2017 rok
1. Oszacowanie efektów działania programu udzielenie odpowiedzi na pytanie – czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte zamierzone cele?
2. Ocena stopnia zaangażowania pracowników
3. Zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy przedszkola.

Informację dotyczącą bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzą nauczycielki, a po ich zakończeniu przekazują informację zwrotną dyrektorowi.